פורסם המכרז לביצוע עבודות גשר נחל אלכסנדר-אביחיל

25/02/2021

מכרז פומבי מס' 2021-01 מכרז לביצוע עבודות גשר נחל אלכסנדר-אביחיל

רשות ניקוז ונחלים שרון מזמינה בזאת הצעות מחירים לביצוע עבודות פיתוח וגשר הולכי רגל  בנחל אלכסנדר בסמוך לנחל אביחיל, משך ביצוע העבודות הינו 3 חודשים ממועד צו התחלת העבודה. תיאור מדויק של העבודות וכל פרטיהן ורכיביהן מפורט במסמכי המכרז, לרבות, חוזה ההתקשרות, המפרט הטכני, כתב הכמויות והתוכניות המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

תנאי הסף למכרז :

  1. במהלך 36 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז המשתתף ביצע לפחות 2 עבודות הכוללת בניית גשרי מסבך פלדה בהיקף כספי מצטבר של לפחות 1,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ).
  2. המשתתף הינו קבלן רשום על פי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988, בענף 100, סיווג א, סוג 1 ומעלה.
  3. המשתתף צירף להצעתו ערבות אוטונומית, כאמור בסעיף 5 להזמנה להציע הצעות.

את תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, פרטי הערבות ויתר מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי רשות הניקוז בכפר-ויתקין, תמורת סך של 1,000 ₪, אשר לא יוחזרו, בימים ב'-ה' בשעות 9:00-13:00. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום קודם לרכישתם, במשרדי הרשות בימים ובשעות האמורים.

סיור קבלנים יתקיים לצורך מתן הבהרות ביום ד' ה- 3.3.2021 בשעה 8:30 מקום הריכוז לסיור הוא בפארק גשר הצבים, נחל אלכסנדר, כפר ויתקין. השתתפות בסיור חובה לצורך הגשת הצעה.

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז, תוגשנה בתוך מעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת ציון מכרז פומבי 2021-01 (ללא שום סימני זיהוי אחרים). מעטפת המכרז תופקד במסירה אישית בתיבת המכרזים של המכרז האמור, במשרדי הרשות בכפר ויתקין עד ליום ד', 17.3.2021 בשעה 12:00. אין לשלוח מעטפות מכרז באמצעות הדואר.

הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח ההודעה לבין מסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר.

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון 09-8665062.

מצורפים:

פרטי המכרז

חוברת המכרז

דו"ח ביסוס קרקע

כתב כמויות

תכנית וחתך

קונסטרוקציה 01

קונסטרוקציה 02

קונסטרוקציה 03

תודה!

הודעתך נשלחה בהצלחה!

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן